logo_lewe
 
logo_prawe
2019-12-05     Kryspiny, Norberta, Sabiny         * WITAMY NA STRONIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KAMIONCE WIELKIEJ *

23.05.2019 Zapytanie ofertowe_nagłośnienie

Przedstawiamy zapytanie ofertowe nagłośnienia imprezy "Lato w Dolinie Kamionki"

Kamionka Wielka, 22 maja 2019 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na wynajem nagłośnienia wraz z obsługą podczas imprezy plenerowej „Lato w Dolinie Kamionki”  w dniu 14 lipca 2019 r.

 

I.

ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka 5, NIP: 734-27-60-692, e-mail: gok@adres.pl

II.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem oferty jest wynajem  nagłośnienia wraz z transportem na plenerową imprezę „Lato w Dolinie Kamionki” w dniu 14 lipca 2019 rok,

zabezpieczenie techniczne imprezy oraz montaż i demontaż urządzeń, obsługa techniczna w celu zabezpieczenia nagłośnienia wykonawców na imprezie „Lato w Dolinie Kamionki” (Zespół Regionalny  „Mszalniczanie”,”Mali Mystkowianie”, „Mystkowianie”, program  Mozart kontra Sinatra, koncert Andrzeja Cierniewskiego, zabawa taneczna w wykonaniu Zespołu „KrucaBanda” lub  równoważny).

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.Nagłośnienie: system nagłośnieniowy minimum trójdrożny, stereo, o skuteczności minimum 100dB SPL, mierzonej przy konsolecie FOH. Zestrojony fazowo i nieskompresowany. Preferowane systemy: LAcoustics, JBL, D&B, Nexo, EAW, NAW, Meyer, ElectroVoice, CODA. Konsoleta FOH renomowanej firmy: Digidesign Venue, Soundcraft Vi, Allen&Heath iLive 144/DLive, Yamaha M7CL/QL5/CL5, Midas M32 oraz seria PRO, DIGICO. Nagłośnienie dalekiego pola, zawierające m.in. cyfrowe końcówki mocy, stoły mixerskie, procesory, kamery pogłosowe, korektory, system monitorowy – 7 torów, mikrofony pojemnościowe, bezprzewodowe i dynamiczne. Nagłośnienie o mocy min. 2x5kW stacjonarne jednorodne);

Dla realizacji zamówienia niezbędna jest pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna przez minimum 2 osoby.

Integralna częścią opisu przedmiotu jest szczegółowy rider Andrzeja Cierniewskiego:

  1. Jeden  mikrofon dla Artysty najlepiej SHURE SM 58 może być przewodowy lub bezprzewodowy na stojaku najlepiej prostym  + 2 odsłuchy dla wykonawcy
  2. Dwa mikrofony dla członków zespołu  + 3 odsłuchy dla muzyków
  3. Linia stereofoniczna (D.I.BOX) dla klawiszowca  2 x jack stereo lub 2 x XLR - stereo, (podpięcie pod mikser), jedna linia dla gitarzysty (D.I.BOX) do gitary akustycznej plus mikrofon na wzmacniacz do gitary elektrycznej .

      4. Dwa gniazdka prądowe na scenie dla pianina elektrycznego, druga dla wzmacniacza gitarowego 

      5. Stojaki mikrofonowe dla pianisty i gitarzysty.

Na mikrofony powinien być podłączony efekt wokalny REVERB plus DELAY a monitory pracują na tym samym poziomie na jednym torze aux. Wymagany jest także sprawny oddtwarzacz MINIDISC.

 

 

               DLA  2 OSOBOWEGO ZESPOŁU AKOMPANIUJĄCEGO

 

 Wymagania jak przy mniejszym składzie akompaniującym plus omikrofonowanie dla perkusji – minimum 5 mikrofonów + overhead i drum fill oraz D.I.BOX dla gitary basowej.

2. Miejsce realizacji wydarzenia: Kamionka Mała (stadion), gmina Kamionka Wielka. Termin realizacji wydarzenia: 14 lipca 2019 r, w godzinach  15:00 – 24:00 (gotowość techniczna na godz. 14:30).

 

IV.

WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

1. Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem sprzętowym i osobowym do wykonania zamówienia.

2. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.

3.Rozliczy się z Zamawiającym na podstawi e faktury VAT/ rachunku wystawionej po realizacji przedmiotu zamówienia.

4.Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym, a Wykonawcą.

 

V.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).

Oferta powinna być:

a)opatrzona pieczątką firmową,

b)posiadać datę sporządzenia,

c)zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,

d)być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,

e)podpisana czytelnie przez Wykonawcę,

f)zawierać wszystkie wymagane załączniki

 

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć :

1.Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2),

2. Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze (załącznik

nr 3),

3.Szczegółową kalkulację kosztów wskazanych w for

mularzu oferty (załącznik nr 4).

 

VI.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na adres e-mail :gok@adres.pl), poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście pod adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej, 33-334 Kamionka Wielka 5, do dnia 10.06. 2019 roku. Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert  zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej

www.gokkamionka.iaw.pl

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

VII.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 14 lipca 2019 r.

 

VIII.

OCENAOFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena –100%

 

IX.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.gokkamionka.iaw.pl

 

X.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura pod numerem telefonu 18 445 60 29 oraz adresememail:gok@adres.pl

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Gminnego Ośrodka Kultury do zlecenia zamówienia.

 

Załączniki:

1.Formularz Oferty.

2.Formularz oświadczenia Wnioskodawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3.Wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze.

4.Szczegółowa kalkulacja kosztów wskazanych w formularzu.

 

 


 

Załącznik Nr 1

do zapytania ofertowego z dnia 22 maja 2019 r.

 

 

 

........................................................

(pieczęć Wykonawcy)

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej

333-334 Kamionka Wielka 5

 

FORMULARZ OFERTY

odpowiadając na zapytanie dotyczące nagłośnienia imprezy plenerowej „Lato w Dolinie Kamionki”, oferuję/emy wykonanie przedmiotowego zadania:

I. Dane Oferenta :

Nazwa: ....................................................................................................................

....................................................................................................................

Adres: .........................................................................................................

....................................................................................................................

Nr telefonu/faksu: ...................................................................................................................

Internet: http:// ....................................................................................................................

e-mail: ......................................................@..........................................................

REGON .....................................................; NIP .......................................

 

II. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe

1.Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

-netto złotych: ..............(słownie:..............................................................

…………………………………………………………………………………)

-brutto złotych:..............(słownie:..............................................................

.................................................................................................................)

- w tym podatek VAT w wysokości ........%, to jest w kwocie: ................zł słownie:.....................................................................................................

.................................................................................................................)

2.Deklaruję/my ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi w zapytaniu ofertowym.

3. Oświadczam/y, że:

-zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń,

- w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

4.Ofertę niniejszą składam/y na kolejno ponumerowanych stronach.

5.Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

-............................................................................................................

-............................................................................................................

-............................................................................................................

6.Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Mi/Nam zamówienia jest:

Imię i Nazwisko: ....................................................................................

Numer Telefonu: ....................................................................................

 

................................ dn. ............................

 

...........................................................................................

podpisy osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

 

 


 

Załącznik Nr 2

do zapytania ofertowego z dnia 22 maja 2019 r.

 

 

 

........................................................

(pieczęć Wykonawcy)

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

 

Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego na: wynajem nagłośnienia wraz z obsługą podczas imprezy „Lato w Dolinie Kamionki”

oświadczam/y, że posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia, posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i potencjałem osobowym, zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia, znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Jednocześnie stwierdzam/y, iż świadomy/i jestem/śmy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń.

 

....................................... dn. ............................

podpisy osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

 

 
 

Załącznik Nr 3

do zapytania ofertowego z 22 maja 2019 r.

 

 

 

........................................................

(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ ZREALIZOWNYCH USŁUG O PODOBNYM CHARAKTERZE

 

Lp.

 

Nazwa usługi

 

Rok realizacji

usługi

 

Odbiorca usługi

(nazwa, adres, telefon)

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

....................................... dn. ...............................................

 

 

podpisy osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

 

 

 


 

Załącznik Nr 4

do zapytania ofertowego z 22 maja 2019 r.

 

 

 

........................................................

(pieczęć Wykonawcy)

 

Szczegółowa kalkulacja kosztów wskazanych w formularzu oferty

 

Lp.

 

Nazwa zadania

Szczegółowy opis

 

Wycena

(cena brutto)

 

1

 

 

2

 

 

2

 

 

 

 

....................................... dn. ...........................................

podpisy osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska