logo_lewe
 
logo_prawe
2020-02-22     Małgorzaty, Marty, Nikifora     "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen     * WITAMY NA STRONIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KAMIONCE WIELKIEJ *

23.04.2019 Gastronomia

Przedstawiamy zapytanie o cenę dot. gastronomi

Kamionka Wielka, 23.04.2019

Zapytanie ofertowe

I.

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej ogłasza zapytanie ofertowe na usługę cateringu dla zespołów podczas trwania imprezy „Lato w Dolinie Kamionki” w zakresie:

a)      Obiady (kotlet schabowy z ziemniakami i kapustą, kompot) w cenie ………… Zł (słownie:…………………………………………………………………………….. brutto - 50 porcji,

b)      gulasz (gramatura 300) z pieczywem i napojem w cenie w cenie ………… Zł (słownie:…………………………………………………………………………….. brutto – 70 porcji

II.

1. Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej ogłasza zapytanie ofertowe w zakresie wynajmu części placu imprezy „Lato w Dolinie Kamionki” z prawem wyłączności na działalność gastronomiczną (sprzedaż wyrobów gastronomicznych, napojów chłodzących, piwa, pop-cornu, waty cukrowej, lodów).

2. Cena wywoławcza za prowadzenie w/w działalności wynosi 2500 PLN (płatne z góry). Warunkiem udziału jest posiadanie namiotów, ławek i stolików, parasolek na minimum 500 osób i bezpłatne zainstalowanie tego sprzętu na placu sportowym w Kamionce Małej w dniu imprezy. Kable podłączeniowe do sieci zabezpiecza we własnym zakresie oferent.

3. Sprzedaż piwa możliwa będzie wyłącznie w zorganizowanym przez oferenta „ogródku” (wskazanym przez Zamawiającego),  poza placem imprezy.
Kontrahent musi posiadać stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, wydanym przez Gminę Kamionka Wielka i badania Sanepidu.

Termin realizacji części I i II zamówienia: 14 lipca 2019 r. na placu sportowym w Kamionce Małej.

W celu wyboru najkorzystniejsze oferty, zamawiający będzie się kierował kryteriami oceny ofert:

Cena (brutto) – 60%, posiadany sprzęt gastronomiczny (jak w pkt 1) oraz sprzęt i referencje - 40%.

Inne istotne warunki zamówienia:

1)      Do udzielenia zamówienia nie maja zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz.907 ze zm.). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.

2)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert.

3)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postepowania bez podania uzasadnienia, a także pozostawienia postepowania bez wyboru oferty.

4)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5)      Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postepowania.

6)      Podstawą do zapłaty świadczenia wymienionego w części I będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura.

7)      Termin związania ofertą upływa z dniem 20 lipca 2019 r.

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem, według podanego niżej wzoru. W ofercie rozgraniczyć część I  od części II zapytania. Oferta winna być podpisana przez upoważnioną osobę.

Obowiązkowe załączniki do umowy:
a) zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej potwierdzające prowadzenie stosownej działalności,
b) aktualne badanie Sanepidu
.

Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 8 maja 2019 r. do godziny 10:00 w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Kamionce Wielkiej, z dopiskiem na kopercie „Catering-Lato w Dolinie Kamionki”.

Z poważaniem

Kazimierz Ogorzałek

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

W Kamionce Wielkiej

 

 
WZÓR OFERTY

 

(pieczątka oferenta)

 

 

 

 

Usługa cateringu:

a)      Obiady (kotlet schabowy z ziemniakami i kapustą, kompot) w cenie ………… Zł (słownie:…………………………………………………………………………….. brutto

b)      gulasz (gramatura 300) z pieczywem i napojem w cenie w cenie ………… Zł (słownie:…………………………………………………………………………….. brutto

Wynajem części placu imprezy:

Kwota…………………..….zł brutto (słownie………………………………………………………………………………….)

 

Potwierdzam posiadanie namiotów, ławek i stolików, parasolek na minimum 500 osób i bezpłatne zainstalowanie tego sprzętu na placu sportowym w Kamionce Małej w dniu imprezy.

 

Do oferty załączam:

a)      zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej potwierdzające prowadzenie stosownej działalności,
b) aktualne badanie Sanepidu
.

 

 

 

                                            ……………………………………………………………………………

                                                            Data i podpis oferenta                                

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska